Adó 1 százalék felajánlás 2024

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati felhívást hirdetett a 2023. évi „Családi Portaprogram – Szociális földprogram” (CSPP-SZOC-FP-23) megvalósításának támogatására.

Szociális földprogram

Egyesületünk a Helyi Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve 3,5 millió Ft központi költségvetési támogatás felhasználására nyújtott be pályázatot, bízva abban, hogy a kiírást módosítani fogják.

Erre nem került sor, így a Pályázati felhívás 2.2 pontja szerint a pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek, amelyek megvalósítási területe a Felzárkózó Települések programban megjelölt 300 település valamelyike. Mivel településünkön a Don Bosco Szalézi Társasága által FETE program van folyamatban így idén nem részesülhetünk a támogatásból.

A programunk Ládbesenyő településen folytatódik, ahol 20 családot tervezünk bevonni a projektünkbe, így a kedvezményezett családok kisállatokat (malacot, csirkéket, esetleg tyúkokat) továbbá vető– és virágmagcsomagokat és facsemetéket kapnak, amennyiben 6 órás mezőgazdasági képzésen megjelennek és vállalják az együttműködési megállapodásban leírtak teljesítését.

A Kedvezményezett családok kiválasztását a települési önkormányzatnak kell minden esetben jóváhagynia az alábbi szempontok figyelembevételével:

 1. Hátrányos helyzetű, több kiskorú gyermeket nevelő családok, háztartások, amelyekben a munkaképes korú családtagok az elmúlt 2 (kettő) évben rendszeres munkajövedelemre nem tettek szert, kivételt képez ez alól a közfoglalkoztatásból származó munkajövedelem.
 2. Önmaguk ellátására képes nyugdíjasok.
 3. 2016-tól azon falvakban letelepedő családok, akik a falusi életvitel és értékrend szabályait el kívánják sajátítani és ehhez segítséget fogadnak és az együttműködést vállalnak.

  Egy családra átlagosan jutó támogatás összege több, mint 93.000 Ft.

Támogatásban részesülő szervezet vállalásai:

 1. a tájékoztató napok megszervezése,
 2. szakképzett folyamatsegítő biztosítása a Kedvezményezett számára,
 3. az állattenyésztéshez szükséges előnevelt kisállat, növény, vetőmag, egyéb javak beszerzése és a Kedvezményezett részére előre egyeztetett időpontban történő átadása,
 4. a fenti programelemek megvalósításához a kapcsolódó javak átadása,
 5. a kisállatok takarmányozásában segítséget nyújt (saját költségén takarmányt nem vesz)
 6. a növénytermesztéshez, kertgondozáshoz útmutatást, tanácsadást nyújt,
 7. a felújítás megtervezéséhez, kivitelezéséhez tanácsadást nyújt,
 8. a megvalósítási/támogatási időszak végén a fenntartási, illetve további fejlesztési lehetőségekről a Kedvezményezettet tájékoztatja.

Kedvezményezett a program megvalósítását megelőzően vállalja, hogy:

 1. a tájékoztató szakmai előadásokon részt vesz, melyet a jelenléti íven aláírásával igazol,
 2. együttműködnek a sikeres programmegvalósítás érdekében a kijelölt a szakértőkkel
 3. a vállalt feladathoz szükséges feltételek kialakításáról, felújításáról gondoskodik,
 4. a családi portát rendben és tisztán tartják.
 5. megvalósítási időszak alatt gondozza, műveli a kertet és saját célra haszonnövényeket termeszt,
 6. Családi Portaprogram megvalósítási időszaka alatt vállalja, hogy a számára kiosztott haszonállatokat gondozza és a vágósúly elérése után saját célra hasznosítja / vagy a megtermelt javakat saját célra felhasználja, nem értékesíti,
 7. részt vesz a Támogatásban részesülő szervezet által szervezett tájékoztatón és a szakértő, a mentor által javasolt termesztési, tenyésztési technológiákat alkalmazza,
 8. az állat- és élelmezés-egészségügyi szabályokat betartja,
 9. a pályázatban megfogalmazott célok érdekében a jó gazda gondosságával jár el, a rá bízott javakat megőrzi,
 10. a Kedvezményezett köteles a mentorral való folyamatos kapcsolattartásra, az állatokkal kapcsolatos bármilyen váratlan eseményről köteles haladéktalanul tájékoztatni a mentort,
 11. az átadott javakat a sajtónak a nyilvánosság biztosítása érdekében bemutatja,
 12. hozzájárul személyes adatainak Támogatásban részesülő szervezet által történő kezeléséhez.

A javak átadás-átvételéről jegyzéket kell felvenni, melyet a Felek aláírásukkal látnak el, átvételre a Kedvezményezett, vagy akadályoztatása esetén meghatalmazottja jogosult.

A Támogatásban részesülő szervezet és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság képviselője jogosult az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülését ellenőrizni.

Ha a Kedvezményezett előre nem látható okból nem tudja vállalni az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítését, arról az ok felmerülésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatnia kell a Támogatásban részesülő szervezetet. Fentiek esetén a Támogatásban részesülő szervezet az általa átadott javakat visszaveszi, és más Kedvezményezettnél helyezi el.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a programban foglaltak szerinti tevékenységet nem megfelelőn végzi, vagy a programot nem folytatja, vagy a megállapodásban foglalt vállalását neki felróható okból nem teljesítette, a programból kizárható és kártérítési kötelezettséggel tartozik.

Amennyiben a vállalt feladat megvalósítása olyan ok miatt hiúsul meg, amely egyik Fél számára sem róható fel (vis maior), a Felek egymással szemben semmiféle igényt nem támasztanak.


-----