Adó 1 százalék felajánlás 2024

Az alábbi oldalon a NAV honlapjáról elérhető kitöltési útmutatóját publikáljuk azok számára, akik nem rendelkeznek pdf olvasóval.

22EGYSZA_kitoltesi_utmutato

A 22EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT KITÖLTÉSE

Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Tisztelt Ügyfelünk!

Ebben az évben is rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Az erről szóló információkat tartalmazza ez a kitöltési útmutató.


Miről rendelkezhet?

Az összevont adóalap utáni

 • kedvezmények,

 • nyugdíj-előtakarékossági és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára Ön által átutalni rendelt összeg

  levonása után fennmaradó adó 1+1%-áról lehet, amennyiben az megfizetésre került.


  Kinek a javára rendelkezhet?

 • Rendelkezhet a civil kedvezményezetti körbe tartozó regisztráltak közül egy szervezet javára, ami lehet:

  – egyesület, alapítvány, közalapítvány,

  • a Magyar Tudományos Akadémia,

  • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben1 szereplő országos közgyűjtemény,

  • a Magyar Állami Operaház,

  • a Magyar Országos Levéltár,

  • az Országos Széchényi Könyvtár,

  • a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár,

  • országos szakmúzeum,

  • előbbieken kívüli könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet,

  • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben2 meghatározott felsőoktatási intézmény,

  • a Nemzeti Együttműködési Alap.

 • Rendelkezhet a technikai számos kedvezményezetti körbe tartozó3 kedvezményezettek közül egy javára, ami lehet:

  • vallási közösség: vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház4,

  • költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat.


1 1997. évi CXL. törvény 3. számú melléklet

2 2011. évi CCIV. törvény 1. számú melléklet

3 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4/A. §

4 a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011 . évi CCVI. törvény 7. §

Hol találja a kedvezményezettek listáját?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden év január 1-jén honlapján közzé teszi és folyamatosan frissíti azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, nevét, székhelyét ([Civil szervezetek 2023 – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)],5 amelyek javára rendelkezni lehet. A NAV ugyanitt teszi közzé a technikai számmal rendelkező vallási közösségek listáját, és a kiemelt előirányzat technikai számát) [Technikai számmal rendelkezők 2023 – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)].6


Hány kedvezményezettet választhat?

Ha Ön mindkét kedvezményezetti körből választ, akkor a 22EGYSZA nyilatkozat mindkét részét töltse ki!

Ha Ön csak az egyik kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára kíván rendelkezni, akkor a 22EGYSZA nyomtatványon található, másik nyilatkozatra szolgáló részt hagyja üresen, vagy húzza át.

Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet, ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen lesz.


Milyen adatokra van szükség?

A 22EGYSZA lapon a civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A technikai számos kedvezményezetti körbe tartozó vallási közösség és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell megadnia. Az is megfelelő, ha a technikai számos kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezettnek a nevét tünteti fel és az alapján a szervezet azonosítható.


Hány évre szól a „technikai számos” rendelkezés?

A 2021. rendelkező évtől már nem csak a vallási közösség technikai számára szóló, hanem a kiemelt költségvetési előirányzatra szóló formailag érvényes nyilatkozatot is a benyújtást követő években újabb technikai számos nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig veszi figyelembe a NAV.

A vallási közösség vagy a kiemelt költségvetési előirányzat technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a benyújtást követő években újabb technikai számos nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig veszi figyelembe a NAV. A 2022. rendelkező évi, formailag érvényes nyilatkozat helyett másik technikai számos kedvezményezett megjelölésére, vagy a nyilatkozat visszavonására 2023. május 22-éig egy alkalommal kerülhet sor.7

Ha a 2022. évi technikai számos kedvezményezettre vonatkozó nyilatkozatát nem kívánja módosítani, akkor kérjük, hagyja üresen a „A kedvezményezett technikai száma, neve” mezőit.

Ha a 2022. évi technikai számos kedvezményezettre vonatkozó nyilatkozatát módosítani akarja, akkor az új kedvezményezett technikai számát tüntesse fel a „A kedvezményezett technikai száma” mezőjében.

Ha a 2022. évi technikai számos kedvezményezettre vonatkozó rendelkező nyilatkozatát vissza kívánja vonni, mivel ez évben nem kíván technikai számos kedvezményezettre nyilatkozni, akkor a „2022. rendelkező évi technikai számos kedvezményezettre szóló rendelkező nyilatkozatomat visszavonom” rovatot jelölje.image

5 Szftv.4. § (8) bekezdés

6 Szftv. 4/A. §

7 Szftv. 1. § (7) bekezdés

Hogy tudathatja adatait a civil kedvezményezettel?

Ha Ön úgy dönt, hogy neve és postai, illetve elektronikus levelezési címe közölhető a civil kedvezményezettel, akkor tegyen X-et az erre vonatkozó kódnégyzetbe, és töltse ki „Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” mezők közül legalább az egyiket. A NAV a kedvezményezett kérelme alapján küldi meg a kedvezményezett részére az adatközléshez hozzájáruló rendelkező magánszemélyek által megadott adatokat. A kedvezményezett az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.8

Az adatkezelési hozzájárulás és a címadatok kitöltése nem feltétele az érvényes rendelkezésnek, az csak választható opció.


Hogy lehet benyújtani a rendelkezést?

A legegyszerűbben a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a (www.magyarorszag.hu) oldalról is elérhető webes felületen (eSZJA) rendelkezhet, 2023. május 22-éig. A program segít a kedvezményezettek kiválasztásában.

A 22EGYSZA jelű nyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) is kitölthető.

 • Ha rendelkezik „KÜNY tárhellyel”9, akkor az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (Ön vagy a NAV-nál már nyilvántartott, a nyilatkozat benyújtására jogosult meghatalmazottja) továbbíthatja a kitöltött 22EGYSZA rendelkező nyilatkozatot a NAV részére 2023. május 22-éig.

 • Papíralapú benyújtás választásakor a kitöltött, kinyomtatott nyomtatványt kell lezárt postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2023. május 22-éig.

Ha a munkáltatója vállalja, a munkáltatón keresztül is eljuttathatja rendelkező nyilatkozatát a NAV-hoz. Ez utóbbi esetben a rendelkező nyilatkozatot lezárt, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban 2023. május 10-éig adhatja át a munkáltatójának.


A felajánló magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó, lezárt borítékot a NAV ügyfélszolgálatán csak személyesen vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személyen keresztül nyújthatja be. Az ügyfélszolgálaton történő eljárás során elengedhetetlen a személyazonosság ellenőrzése. A postán beküldött rendelkező nyilatkozathoz ugyancsak csatolni kell a szabályszerű meghatalmazást, ha azt nem a felajánló magánszemély küldi meg (és állandó meghatalmazottját korábban a NAV-hoz nem jelentette be). Meghatalmazás hiányában a rendelkező nyilatkozat érvénytelen lesz. A meghatalmazás elkészítésében segít a NAV honlapján elérhető eseti meghatalmazáshoz készült minta.


Meddig rendelkezhet?

A 2023. május 22-ei határidő jogvesztő, csak eddig az időpontig rendelkezhet érvényesen személyi jövedelemadója 1+1%-áról.


2024. januártól a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott 1+1%-os összegből.


8 Szftv.6/A. § (6) bekezdés

9 központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges, Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhely

Külön kérés nélkül elektronikus értesítést kap a rendelkezése teljesítéséről az, aki rendelkezik

„KÜNY tárhellyel” és az elektronikus kapcsolattartást nem zárta ki.


A 23EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT KITÖLTÉSE

-